{"service_text":"UTop - 500đ - 5 phút","success":true,"money":"10,000","message":"Lấy trạng thái thành công"}